ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДСТОЯЩИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ 2003\03

Е.А.Бµкетов атындаѓы Ќараѓанды мемлекеттік университеті Сіздерді 2003 ж. 23-24 мамырында ќазаќтыњ ±лы аѓартушысы, энциклопедист-ѓалымы, аудармашысы, ќазаќ филологиясыныњ негізін салушысы А.Байт±рсын±лыныњ м‰шелтойына арналѓан "Байт±рсын±лы тыѓылымы" атты республикалыќ ѓылыми-практикалыќ конференцияѓа ќатысуѓа шаќырады.
Конференция ж±мысыныњ негізгі баѓыттары:
1.А.Байт±рсын±лы жєне тіл білімініњ µзекті мєселелері.
2.А.Байт±рсын±лы жєне єдебиеттану ѓылымыныњ кµкейтесті мєселелері.
3.А.Байт±рсын±лы - єдістемеші.
4.А.Байт±рсын±лы жєне аударма мєселелері.
5.А.Байт‰рсын±лы жєне ќазаќ кµсемсµзі.
Конференцияѓа ќатынасу ‰шін µтініштерді жєне баяндама материалын 2003 жылдыњ 12 сєуірінен кешіктірмей жіберу ќажет.
470012, Ќараѓанды ќаласы, М±ќанов кµшесі, 1 ‰й, 8 корпус, филология факультеті. Факс (3212) 74-47-67, аныќтама ‰шін телефон (3212) 74-68-91
Маќала мына ‰лгімен басылуы ќажет: баяндаманыњ таќырыбы жолдыњ ортасында бас єріппен, 2 интервалдан кейін автордыњ аты-жµні (бас єріппен), одан тµмен арасына 1 интервал салып мекеме жєне ќаланыњ аты, єрі ќарай 2 интервал арќылы абзацтан мєтін жалѓасады.
Маќала кµлемі 3-4 бет кµлемінде (беті нµмірленбейді), ашыќ ќалдырылатын жол жиегініњ мµлшері барлыќ жаѓынан 25мм., форматы А4, шрифтісі - КZ Times New Roman, кеглі - 12, 1,5 интервалмен терілген болуы керек.
Конференция материалдары µзгеріссіз, жіберілген к‰йінде басылып шыѓады.
Басќа ќалалардан келушілер маќаламен ќоса ж±мысорны, ‰й немесе ж±мыс орныныњ телефоны, мекен-жайы туралы мєлімет, конференция материалдарын басып шыѓаруѓа ќажетті тµлемаќыныњ т‰біртегін (квитанцияны) ќоса жіберулері керек. Конференция материалдарын конференцияѓа дейін басып шыѓару ±йѓарылды, сондыќтан маќалалар мен тµлемаќы 2003 ж. 12 сєуіріне дейін ќабылданады.
Конференция баяндаманы ќазаќ, орыс тілдерінде жасуѓа болады.
Конференцияѓа ќатысуѓа ќажетті ±йымдастыру жарнасын 1500 тењге кµлемінде арнайы есеп шотќа аударуыњыз керек.
"Байт±рсын±лы тыѓылымы" республикалыќ конференциясына белгісі мен ќатысушыныњ аты-жµні толыќ жазылуы керек.
***

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДСТОЯЩИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ 2003

Также рекомендуем прочитать

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Один комментарий к “ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДСТОЯЩИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ 2003\03”

  • Daulet Don Sembayev

    да чушь это всё и старьё!

Оставить комментарий или два

Пожалуйста, зарегистрируйтесь для комментирования.